Parkreglement

Parkreglement Serpentarium

Beste bezoeker,

Wij wensen u van harte welkom in het Serpentarium. Onze medewerkers zullen er zorg voor dragen dat u een aangenaam bezoek beleeft en volop kan genieten van onze dieren.

In al wat de VZW Reptielenland doet, wil ze respect tonen voor mens, milieu en maatschappij.

Om uw veiligheid en die van onze dieren te garanderen en ervoor te zorgen dat alle bezoekers aan het Serpentarium een aangenaam verblijf kunnen genieten, zijn er enkele regels van kracht zoals uiteengezet in onderhavig reglement.

Door het betreden van het Serpentarium, geeft u aan dat u dit reglement onvoorwaardelijk aanvaardt.

Algemeen

 • Onze dieren zijn wilde dieren. Respecteer daarom afsluitingen en glaspartijen. U mag zich enkel in de publiek toegankelijke ruimtes begeven. Uitzondering hierop is een begeleid bezoek achter de schermen onder leiding van een personeelslid of gids wiens instructies u in dat geval nauwgezet dient te volgen.
 • Indien u een klacht wenst te uiten over uw bezoek, kunt u terecht bij het onthaal alwaar u een klachtenformulier kunt invullen en indienen.

Toegang tot het Serpentarium

 • U dient gedurende uw ganse bezoek aan het Serpentarium in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs. Op eenvoudig verzoek van een personeelslid kan u ten allen tijde worden verzocht dit voor te leggen. Dit toegangsbewijs is enkel geldig tijdens de openingsuren van het Serpentarium, dewelke staan aangegeven aan de ingang.
 • Het toegangsbewijs verliest zijn geldigheid bij het verlaten van het Serpentarium. Indien u een gegronde reden heeft om het Serpentarium te verlaten en nadien weer te betreden, gelieve dit vooraf bij onze onthaalmedewerkers te melden. Indien u hiervoor een gegronde reden heeft, zullen zij u voorzien van een geldige stempel teneinde u toe te laten het Serpentarium opnieuw te betreden.
 • De directie behoudt zich het recht voor het Serpentarium te sluiten of de toegang tot het Serpentarium gedeeltelijk te beperken, indien hiertoe een gegronde reden bestaat, zoals o.m. : verbouwingswerken, een situatie die de veiligheid van bezoekers of dieren in het gedrang brengt. Een dergelijke maatregel geeft geen aanleiding tot een terugbetaling van het toegangsbewijs, noch geheel noch gedeeltelijk.
 • Alle ouders en begeleiders van kinderen en/of groepen blijven verantwoordelijk voor diegenen die zij onder hun hoede hebben en dit gedurende het ganse bezoek, ook tijdens begeleide wandelingen met gidsen.
 • Kinderen onder de leeftijd van 10 jaar dienen ten allen tijde te worden begeleid.  Zonder begeleiding wordt hen de toegang tot het park geweigerd.
 • Ons onthaalpersoneel heeft het recht de toegang te weigeren aan personen:
  • die in het bezit zijn van wapens, gevaarlijke voorwerpen, alcohol, verdovende middelen...;
  • die in het Serpentarium of in de omgeving ervan in het verleden reeds in het bezit zijn gevonden van wapens, gevaarlijke voorwerpen, alcohol, verdovende middelen, ...;
  • waarvan de gedragingen laten vermoeden dat zij zich inlaten met de handel in verdovende middelen;
  • die onder invloed zijn van alcohol en/of verdovende middelen:
  • die moeilijkheden veroorzaken;
  • die in het verleden reeds moeilijkheden hebben veroorzaakt;
  • die weigeren zich te onderwerpen aan onderhavig huishoudelijk reglement.

Indien dergelijke personen zich reeds in het Serpentarium bevinden, worden zij verwijderd zonder terugbetaling van het toegangsticket.  Indien de situatie dit vereist, wordt de politie verwittigd.

 • Voor het Serpentarium geldt een rookverbod.

Veiligheid

 • De voorschriften die uithangen in het Serpentarium, zoals bv. verboden toegang, routeaanduidingen, waarschuwingen, leeftijdsgrenzen, maximum aantal bezoekers enz. dienen steeds te worden nageleefd.
 • Om de veiligheid van u en onze dieren te garanderen, is het ten strengste verboden om de fysieke grenzen (afsluitingen en glaspartijen) te overschrijden. Het is ook strikt verboden handen, vingers, stokken of andere voorwerpen door afsluitingen te stoppen of objecten in de dierenperken te gooien.
 • Het spreekt voor zich dat wapens of gevaarlijke voorwerpen in het Serpentarium niet zijn toelaten. Bij vaststelling wordt de politie gecontacteerd.
 • In het Serpentarium is het strikt verboden de dieren te voederen. Zij krijgen uitgebalanceerde diëten zodat elke vorm van voeder schade aan de dieren kan toebrengen.
 • Het is verboden de dieren te aaien, met uitzondering van de dieren die onder begeleiding van het Serpentariumpersoneel kunnen worden geaaid.
 • Honden aan de leiband zijn toegelaten in het Serpentarium. Zij dienen permanent onder controle van hun baasje te staan.
 • Blindengeleidehonden en hulphonden mogen onder begeleiding van hun baasje het Serpentarium binnen, op voorwaarde dat zij een officiële erkenning hebben (paspoort). Gelieve dit tijdig bij onze onthaalmedewerkers te melden en hun instructies nauwlettend op te volgen. Het is mogelijk dat zij u vragen niet binnen te gaan om schrikreacties bij onze dieren te vermijden.
 • Om het Serpentarium zo veilig als mogelijk te maken voor elke bezoeker, zijn kinderfietsen, rolschaatsen, skeelers, skateboards, steps e.a. niet toegelaten. Kinderwagens, rolstoelen en rollators vormen hierop een uitzondering.
 • Het is verboden eten of drank te verbruiken in het Serpentarium.
 • Om overlast voor bezoekers en dieren te vermijden mogen radio’s en overige geluidsapparatuur niet gebruikt worden.
 • Elke ongewenst gedrag ten opzichte van andere bezoekers wordt niet getolereerd. Dit kan leiden tot verwijdering uit het Serpentarium zonder verdere terugbetaling van kosten.

Kledij

 • U dient gepaste kledij te dragen zodat u de andere bezoekers niet stoort. 
 • Om schrikreacties bij dieren te vermijden is het de bezoekers verboden om verkleed het Serpentarium te betreden (carnavalskledij, dierenpakken…). Enkel bepaalde personen werkzaam in het Serpentarium in opdracht van de VZW Reptielenland hebben hiertoe de toestemming.
 • Op 1 juni 2011 (B.S. 13.07.2011) kwam de Wet tot instelling van een verbod op het dragen van kleding die het gezicht volledig dan wel grotendeels verbergt tot stand. Bij niet-naleving van deze regels zal u de toegang tot het Serpentarium worden ontzegd, dan wel verzocht worden het Serpentarium te verlaten, zonder terugbetaling van het toegangsticket.

Opnamen

 • U mag fotograferen, filmen en geluidsopnamen maken in het Serpentarium zolang dit voor eigen gebruik is. Hierbij mag echter nooit enige hinder voor andere bezoekers ontstaan. Hierbij dient ook rekening gehouden te worden dat niet iedereen wil gefotografeerd worden.
 • Het maken van foto’s en opnamen voor professioneel en/of commercieel gebruik is enkel toegestaan na schriftelijke toestemming van de communicatieafdeling van het Serpentarium.

Verkoop, propaganda, edm

 • Het is verboden drukwerk te verspreiden of aan te plakken en opiniepeilingen te houden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie.
 • Het is verboden vergaderingen en/of toespraken te houden, propaganda te voeren, gelden in te zamelen, reclame te maken, voorwerpen uit te delen, te ruilen of te verkopen in het Serpentarium zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie.

Schade

 • In het geval de VZW Reptielenland aansprakelijk is voor bepaalde schade tegenover bezoekers, zal de schadevergoeding waartoe zij gehouden is nooit meer kunnen bedragen dan het maximumbedrag van 2.500 EUR.
 • De VZW Reptielenland kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade toegebracht aan bezoekers door derden, ook niet binnen het Serpentarium.

 

De vzw REPTIELENLAND